Optimal lappetestkoncentration for 3 hyppigt anvendt allergifremkaldende parfumestoffer uden deklarationspligt i kosmetiske produkter.

Dette studie undersøgte den optimale lappetestkoncentration for 3 parfumestoffer der i dyrestudier har vist et allergifremkaldende potentiale, men som ikke er undersøgt i mennesker på trods af at de benyttes hyppigt i kosmetiske produkter. For de 3 parfumestoffer hexyl salicylate (CAS no. 6259-76-3), cyclamen aldehyde (CAS no. 103-95-7) og 2-methyl-3-(3,4-methylenedioxyphenyl)-propanal (MMDHCA/Helional) (CAS no. 1205‐17‐0) blev den optimale lappetestkoncentration bestemt i dette studie ud fra en protokol publiceret af det europæiske selskab for kontakteksem (ESCD).

Original overskrift: Optimal patch test concentration for three widely used sensitizing fragrance substances without mandatory labelling in cosmetics.

Tape stripping af huden: Hvor langt ned i epidermis kommer man?

For at undersøge immunologien i huden er det nødvendigt at tage en prøve af huden ved hjælp af en biopsi. En biopsi efterlader ar, er forbundet med ubehag for patienterne og udføres under lokalbedøvelse.

På grund af generne ved biopsier kan det være svært at tage biopsier fra børn eller fra hænderne hvor mange patienter har eksem. På grund af dette er det vigtigt at undersøge muligheden for at erstatte biopsier med andre teknikker der ikke efterlader ar.

I dette studie undersøgte vi hvor langt ned i huden man kommer når man bruger en ikke-invasiv metode kaldet ”tape-stripping” hvor man tager biologisk materiale fra hudens yderste lag ved hjælp af tape. Vi fandt ud af at man ved tape-prøver forbliver i de øverste lag af epidermis og man får derfor ikke ar. Derudover fandt vi at en tape med en stærkere lim hurtigere fjerner hudens øverste lag sammenlignet med en tape der har en svagere lim type.

Original overskrift: Skin tape stripping: which layers of the epidermis are removed?

Kobolt indhold i læder sko og handsker

Vi opsøgte personale på hudafdelingen på Gentofte Hospital og undersøgte i alt 59 par lædersko og handsker for kobolt indhold med XRF analyse. VI fandt at 16% af 43 sko og 19% af 16 handsker indeholdt >1% kobolt. Tre af de 43 (7.0%) sko indeholdt >5% kobolt. Vi fandt ingen sammenhæng til farven på læderproduktet. Vores lille undersøgelse bekræftede at lædervarer indeholder kobolt og at disse potentielt kan føre til kobolt allergi og eksem.

Original overskrift: Cobalt content of a convenience sample of leather shoes and gloves in Denmark.

Atopisk dermatitis og cancer i solide organer: et systematisk review og metaanalyse

I denne systematiske oversigtsartikel og metaanalyse undersøgte vi sammenhængen mellem atopisk dermatitis og cancer i solide organer. I alt blev 32 studier inkluderet i den kvalitative analyse og 16 studier blev inkluderet i den kvantitative analyse. Vi fandt en invers association mellem atopisk dermatitis og hjernetumorer (pooled OR 0.77; 95% CI 0.71-0.83). Vi fandt ikke en sammenhæng mellem atopisk dermatitis og cancer i andre solide organer.

Original overskrift: Atopic Dermatitis and Cancer in Solid Organs: a Systematic Review and Meta-Analysis.

Mus med filaggrinmangel viser øget immunreaktivitet overfor nikkel.

Nikkelallergi og eksem er blevet associeret med filaggrin-genmutationer i epidemiologiske undersøgelser, men mekanismerne bag er ukendte.

For at undersøge hvilke mekanismer der ligger bag, blev mus med filaggrin mangel (flaky tail (ft/ft)) undersøgt. Forfatterne fandt et øget inflammatorisk respons mod nikkel, 2,4-dinitrofluorobenzene og cinnamal i ft/ft mus sammenlignet med kontrolmus.

Resultaterne tyder på, at det øget nikkelrespons var forbundet med filaggrinmangel som var medieret af en kombination af øget nikkelindtrængning i huden og den steady-state inflammation, der findes i huden hos mus med ​​filaggrin-mangel.

Original overskrift: Mice with epidermal filaggrin deficiency show increased immune reactivity to nickel.

Allergisk kontakteksem forårsaget af limonene hydroperoxider og dosis-respons forhold – Et ”repeated open application test” (ROAT) studie.

Kontaktallergi over for parfumestoffet oxideret limonene, indeholdende allergifremkaldende limonene hydroperoxider, er hyppigt forekommende. Ofte ses dog kun svagt positive samt hyppige tvivlsomt positive lappetestreaktioner. Dette har skabt nogen usikkerhed omkring den kliniske relevans af en positiv lappetestreaktion over for standard limonene hydroperoxider 0,3% pet.

I dette eksperimentelle kliniske studie blev eksempatienter med enten en positiv eller tvivlsomt positiv lappetest over for limonene hydroperoxider 0,3% pet. udsat for realistiske niveauer af limonene hydroperoxider i en simuleret parfume. Resultaterne af studiet viste, at en positiv lappetest over for limonene hydroperoxider er af klinisk relevans. Derudover findes der en undergruppe af patienter med en tvivlsomt positiv lappetest over for limonene hydroperoxider 0,3% pet. hvor denne kan være af klinisk relevans.

Original overskrift: Allergic contact dermatitis caused by hydroperoxides of limonene and dose-response relationship-A repeated open application test (ROAT) study.

Ændringer i forekomsten af kromallergi i Danmark i perioden 2002-2017.

I dette studie ønskede vi at undersøge om hvorvidt den vedtagne EU-lovgivning mod krom i læder har resulteret i et fald i forekomsten af hexavalent kromallergi blandt patienter lappetestet for allergisk kontakteksem på Hud- og Allergiafdelingen, Herlev-Gentofte Hospital i løbet af 2002-2017. Vi fandt en faldende trend for kromallergi blandt patienter med kontakteksem i perioden 2002-2017 (Ptrend=0.00002). Vi fandt en signifikant faldende trend for prævalensen af kromallergi i 2014-2017 (1.7%) og 2010-2013 (1.9%) sammenlignet med perioden 2002-2005 (3.2%) (hhv. Ptrend0.001 og Ptrend=0.002). Læder var den hyppigst forekommende eksponeringskilde (hos ca. 48% af patienterne med kromallergi).

Original overskrift: Temporal changes in chromium allergy in Denmark between 2002 and 2017.

Forekomsten af kontaktallergi i den generelle befolkning: En systematisk gennemgang og meta-analyse.

Formålet med dette studie var at give et opdateret skøn over forekomsten af ​​kontaktallergi i den generelle befolkning, baseret på data fra vores tidligere review kombineret med nye data fra en opdateret søgning efter relevante studier offentliggjort mellem 2007 og 2017.

Denne meta-analyse bekræftede, at mindst 20% af den generelle befolkning har kontakt allergi over for almindelig forekommende allergener. Dette understreger behovet for en mere effektiv forebyggelses strategi overfor almindeligt forekommende allergener i forbrugsprodukter, kosmetik og på arbejdspladsen.

Original overskrift: Prevalence of contact allergy in the general population: A systematic review and meta-analysis.

Menneskelige og computer beregnede modeller for atopisk eksem: en gennemgang og perspektiver af et ekspertpanel i Det Internationale Eksemråd.

En gruppe af internationale atopisk eksem eksperter gennemgår i denne oversigtsartikel forskellige værktøjer og eksperimentelle modeller man kan anvende til at studere atopisk eksem hos mennesker. 

Original overskrift: Human and computational models of atopic dermatitis: a review and perspectives by an expert panel of the International Eczema Council.

Nikkel deponering og penetration i stratum corneum efter kort gentagen nikkel kontakt

I et eksperimentelt studie blev 16 nikkelallergikere og 10 kontrolpersoner uden nikkelallergi eksponeret for nikkelskiver i tre 10-minutters perioder med 10 minutters intervaller. Nikkelpenetration i stratum corneum (SC) foregik hurtigt – inden for en time – og kunne måles op til 72 timer efter eksponeringen. Der blev fundet signifikant lavere nikkel mængder både på huden og i SC hos kontrol personer uden nikkelallergi. Vi konkluderer, at relativt kort hudkontakt (tre 10-minutters perioder) kan føre til tilstrækkelig deponering af nikkel på huden og penetration i SC til, at fremkalde allergisk nikkeleksem hos nikkelallergiker. Kort og gentagen berøring med nikkelfrigivende metalgenstande kan medvirke til fortsat sensibilisering og elicitation af allergisk nikkeleksem. Endvidere indikerer resultaterne, at risikoen for at udvikle nikkelallergi kan være individuelt forskellig grundet stor variation i nikkeldeponering efter hudkontakt

Original overskrift: Nickel deposition and penetration into the stratum corneum after short metallic nickel contact: An experimental study.

1 2 3 86